chgraphix chrishermanartiststatementchrishermanartiststatement chrishermanartiststatementchrishermanartiststatement

Untitled 3up v1, 2016

28.75 x 40.75 Acrylic on wood.

© Copyright 2017 chgraphix.